Abanka Vipa d.d. - Svetovanje pri vzpostavitvi sistema zajema, shranjevanja in analize revizijskih sledi (2011)

V svetovalnem projektu pri vzpostavitvi sistema zajema, shranjevanja in analize revizijskih sledi smo sodelovali kot podizvajalec podjetja SRC d.o.o. Naša naloga je bila pregledati tisti del zakonodaje Republike Slovenije, ki določa ravnanje z osebnimi podatki in informacijami javnega značaja, še posebej glede posredovanja teh podatkov tretjim osebam. Poleg pregleda in spiska relevantne zakonodaje smo naročniku tudi podali usmeritve na konkretne člene zakonov, ki opredeljujejo posredovanje informacij, skupaj z našimi priporočili, kako vzpostaviti pregledne, učinkovite in zakonsko skladne postopke ravnanja z revizijskimi sledmi.

V okviru naloge smo pregledali naslednjo zakonodajo:

 • Zakon o bančništvu (ZBan-1 z novelami: ZBan-1A, ZBan-1B, ZBan-1C, ZBan-1D, ZBan-1E)
 • Zakon o odvetništvu (ZOdv z novelami: ZOdv-A, ZOdv-B, ZOdv-C)
 • Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ z novelami: ZIZ-F, ZIZ-G, ZIZ-H)
 • Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ z novelami: ZIZ-F, ZIZ-G, ZIZ-H)
 • Zakon o pravdnem postopku (ZPP z novelami: ZPP-D)
 • Zakon o sodiščih (ZS z novelami: SZ-H, SZ-I)
 • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2 z novelami: ZDavP-2A, ZDavP-2B, ZDavP-2C)
 • Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT z novelo ZPPDFT-A)
 • Zakon o policiji (Zpol z novelama: Zpol-G, Zpol-H)
 • Zakon o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS)
 • Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP z novelo ZBPP-B)
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP z novelami: ZUP-E, ZUP-F, ZUP-G)
 • Zakon o državnem tožilstvu (ZDT z novelo ZDT-G)
 • Zakon o kazenskem postopku (ZKP z novelama: ZKP-I, ZKP-J)
 • Zakon o prekrških (ZP-1 z novelama: ZP-1E, ZP-1F)
 • Zakon o socialnem varstvu (ZSV)
 • Zakon o pre-prečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1 z novelo ZPOmK-1A)
 • Zakon o carinski službi (ZCS-1 z novelo ZCS-1B)
 • Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN)
 • Zakon o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (ZSOVA)
 • Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI z novelama: ZTFI-A, ZTFI-B)
 • Zakon o revidiranju (Zrev-2)
 • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP z novelami: ZFPPIPP-A, ZFPPIPP-B, ZFPPIPP-C)
 • Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK)
 • Zakon o sodnih taksah (ZST-1)
 • Zakon o državnem pravobranilstvu (ZDPra Odločba ZDPra-C)
 • Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)
 • Zakon o parlamentarni preiskavi (ZPPre)
 • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
Abanka Vipa d.d. - Svetovanje pri optimizaciji revizijskih sledi (2011)

Spletna stran uporablja piškotke. Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se z vašim privoljenjem ob obisku strani shranijo v vaš brskalnik. Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki beležijo statistko obiskov spletne strani. Podatki, ki jih beležimo, niso osebni podatki in iz njih ni mogoče ugotoviti identitete naprave, iz katere dostopate do strani. S klikom na gumb "Se strinjam" izjavljate, da se strinjate z namestitvijo naših piškotkov. V kolikor se z namestitvijo ne strinjate, vas prosimo, da stran zapustite. Obvestilo o piškotkih.